Експерт счетоводител

Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:

1. счетоводство, включително Международните стандарти за финансово отчитане;

2. търговско право;

3. независим финансов одит, включително Международните одиторски стандарти;

4. данъчно и осигурително право.

Преди полагането на изпита по независим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко две години професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт-счетоводители с удостоверение, издадено от съответния одитор или специализираното одиторско предприятие и с копие от трудова книжка или от други документи, удостоверяващи положения стаж.

Изисквания:

-задължителна степен на образование – счетоводно-икономическо образование с магистърска степен

-стаж в областта на счетоводството, вътрешния, външния одит и финансовата инспекция;

-трябва да се положат изпити, които не са взети в университета

-две години стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор  – на трудов договор минимум за две години;

 

-изпити, които се полагат по време на следването /в икономическия университет в София и Стопанската академия в Свищов/: 1. основи на счетоводството (теория на счетоводството); 2. финансово счетоводство (счетоводство на предприятието); финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски стандарти; 6. търговско право; 7. трудово и осигурително право; 8. финанси на предприятието; математика и статистика; 10. микроикономика; 11. информационни системи и технологии.

-изпити неположени по време на следването – 3. управленско счетоводство-да се провери; 4. анализ на финансовите отчети; управление на риска и вътрешен контрол;

-неположените изпитъи се организират от Института на дипломираните експерт-счетоводители по ред и начин, утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>